ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU REHABILITACJI

Ul. Ceramiczna 22A
22-100 Chełm
Tel. kom.: +48 533 444 503
E-mail: biuro@piel-med.plus

(Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego)
Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym jest to wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.
Kompleksowa rehabilitacja obejmuje dzieci:
– z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego
– z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie)
– z chorobami metabolicznymi układu nerwowego
– z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego
– z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej)
– z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa)
– z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN)
– z zaburzeniami integracji sensorycznej
– z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii
– z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów

Do tego rodzaju rehabilitacji kierują lekarze POZ oraz lekarze następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:
– neonatologicznej
– rehabilitacyjnej
– ortopedii i traumatologii narządu ruchu
– neurologicznej
– reumatologicznej
– chirurgii dziecięcej

Skierowania na rehabilitację należy tytułować:

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

E-skierowanie:

VIII kod resortowy – 2301

Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym wynosi 120 osobodni
w roku kalendarzowym.

Ośrodek rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego realizuje indywidualną, wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację, w ramach której udzielane są porady lekarskie, zabiegi fizjoterapeutyczne polegające na indywidualnej pracy z dzieckiem metodami m.in. NDT-Bobath, Vojty, PNF, realizowane są także zajęcia z zakresu integracji sensorycznej, logopedii i neurologopedii, psychologii oraz pedagogiki.

(Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Osób z Całościowymi Zaburzeniami Rozwojowymi)

Firma Pielęgniarska Opieka Domowa „Piel-Med.Plus” oferuje rehabilitację w ramach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Osób z Całościowymi Zaburzeniami Rozwojowymi.

Ośrodek zapewnia kompleksową terapię pacjentom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi do 8-go roku życia.

W ramach udzielanych świadczeń, zgodne z klasyfikacją ICD-10, przyjmowani są pacjenci z rozpoznaniem całościowych zaburzeń rozwojowych F84 (m.in. Autyzm, Zespół Aspergera) oraz diagnostyką w kierunku całościowych zaburzeń
rozwojowych i chorób psychicznych.

Czas pobytu: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 13.00.

Wymagane dokumenty przy przyjęciu w ramach refundacji NFZ:
– skierowanie od lekarza do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Osób z Całościowymi Zaburzeniami Rozwojowymi,
– dokumentacja dotycząca dotychczasowego leczenia (karty informacyjne, zaświadczenia),
– opinie psychologiczne, posiadane orzeczenie PPP.

Świadczone usługi w ramach pobytu:
W ramach pobytu oferujemy świadczenia zgodne ze wskazaniami medycznymi
z wykorzystaniem metod terapeutyczno-leczniczo-rehabilitacyjnych.

Działania terapeutyczne obejmują: terapię osób ze spektrum autyzmu, terapię logopedyczną, pedagogiczną, fizjoterapię dostosowaną do stanu klinicznego dziecka (m.in. wg koncepcji NDT-Bobath), integrację sensoryczną, terapię ręki, naukę oraz doskonalenie czynności życia codziennego w ramach terapii zajęciowej, konsultacje z lekarzem psychiatrą, psychoedukację rodzin.

Zasady przyjęcia:
Do Ośrodka przyjmowani są pacjenci posiadający aktualne skierowanie od lekarza. Przyjęcia odbywają się w wyznaczonych dniach i godzinach. Po dostarczeniu właściwego skierowania i zakwalifikowaniu przez lekarza psychiatrę kierownik ośrodka ustala plan działań terapeutyczno-rehabilitacyjnych.

E-skierowanie:

VIII kod resortowy – 2708

Przyjęcia następują po wyrażeniu pisemnej zgody rodzica / opiekuna prawnego.
Działalność Ośrodka jest finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Informacji udzielamy pod numerem telefonu +48 533 444 503.

E-skierowanie:

VIII kod resortowy – 2146