Testowa aktualność – oświata

Testowa aktualność – oświata

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
(wczesne wspomaganie rozwoju – WWR)

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmie organizuje i prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także pomoc
i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

Celem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju jest:
– pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole;
– pomoc rodzinie w rozpoznawaniu niepełnosprawności dziecka;
– wsparcie w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawności dziecka;
– wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami, a dzieckiem;
– udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych;
– pomoc rodzicom w odpowiedniej interpretacji zachowań dziecka i prawidłowej reakcji na nie;
– zapobieganie ewentualnym przyszłym niepowodzeniom dziecka w nauce szkolnej;
– pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Warunkiem objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju jest uzyskanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, po przeprowadzonej wielospecjalistycznej diagnozie dziecka, którą od 1 lutego 2017 r. wydają wyłącznie zespoły opiniujące w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych.

Na jakiej podstawie dziecko otrzymuje opinię?
Zarówno rodzic, którego z różnych względów niepokoi poziom rozwoju jego dziecka, jak i rodzic dziecka, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności, składa we właściwej poradni wniosek o przebadanie dziecka i wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Jak długo ważna jest taka opinia?
Od chwili jej wydania do momentu podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

Dlaczego ważna jest wczesna interwencja w ramach wwr?
Oddziaływania o charakterze wczesnego wspomagania rozwoju powinny rozpocząć się w jak najkrótszym czasie od momentu uzyskania informacji przez rodziców o nieprawidłowościach rozwoju u ich dziecka. I to niezależnie czy dziecko ma kilka tygodni, kilka miesięcy, czy kilka lat. Ważne jest też, aby wsparciem objęta była rodzina dziecka,
w tym przede wszystkim jego rodzice.

Zajęcia są nieodpłatne i organizuje się je w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.

Prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka opierają się na stosowaniu różnorodnych technik
i metod pracy, w szczególności:
– terapii logopedycznej i neurologopedycznej,
– fizjoterapii dostosowanej do stanu klinicznego dziecka (m.in. wg koncepcji NDT-Bobath, kinezyterapii),
– integracji sensorycznej, w tym zajęć w sali doświadczania świata,
– terapii psychologicznej,
– terapii pedagogicznej,
– terapii ręki,
– muzykoterapii,
– pedagogiki zabawy,
– metod relaksacyjnych,
– metod komunikacji alternatywnej.

Co przemawia za podjęciem jak najwcześniejszych działań wspomagających rozwój dziecka:
– duża plastyczność CUN we wczesnym okresie rozwoju dziecka i związana z tym możliwość usprawniania zaburzonych funkcji,
– zahamowanie rozwoju zaburzonych i niekorzystnych zmian,
– dzieci mają naturalną potrzebę uczenia się szybciej, są bardziej podatne na stosowanie różnorodnych technik,
– rodzice mają więcej sił, są bardziej zaangażowani w proces terapii, szybciej dostrzegają efekty wspólnych oddziaływań terapeutycznych.

A co za tym idzie dzieci:
– łatwiej i wcześniej zdobywają sprawność w okresie samoobsługi, zaradności społecznej,
– stają się bardziej sprawne ruchowo, psychofizycznie, dojrzalsze poznawczo i emocjonalnie,
– uzyskują lepszą adaptację i gotowość do przebywania w nowym środowisku,
– łatwiej nawiązują kontakty rówieśnicze,
– są lepiej przygotowane do rozpoczęcia systematycznej nauki szkolnej.
Pamiętajmy! Im wcześniejsza diagnoza i podjęcie działań mających na celu wspomaganie i usprawnianie rozwoju zaburzonych funkcji, tym większe są szanse na ich zahamowanie oraz lepsze rokowanie na przyszłość!