DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA

Ul. Ceramiczna 22A
22-100 Chełm
Tel. kom.: +48 533 444 528
E-mail: biuro@piel-med.plus


 

 

 

 

SPECJALNY PUNKT PRZEDSZKOLNY “PIOTRUŚ PAN”

Specjalny Punkt Przedszkolny (SPP) jest formą kształcenia specjalnego. Został utworzony dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami (w tym słabo widzących, słabo słyszących), z niepełnosprawnością ruchową (w tym afazją ruchową).

Podstawą przyjęcia dziecka jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (jedna z w/w niepełnosprawności) oraz aktualne orzeczenie              o niepełnosprawności dziecka.

SPP funkcjonuje i prowadzi rekrutację przez cały rok (rekrutacja – osobiste zgłoszenie rodziców oraz wypełnienie obowiązujących dokumentów),      z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i przerw ustalonych przez organ prowadzący.

Edukacja, rehabilitacja i opieka wraz z wyżywieniem w SPP są nieodpłatne.

Edukacja, rewalidacja i wychowanie dzieci w SPP odbywa się poprzez zapewnienie wielostronnych, wielospecjalistycznych i efektywnych oddziaływań rewalidacyjno – edukacyjno – wychowawczych. W punkcie realizowane są zajęcia specjalistyczne wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: integracja sensoryczna, terapia neurologopedyczna, surdologopedyczna, fizjoterapia/terapia ruchowa, terapia psychologiczna, zajęcia  z oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem, rewalidacja dzieci z autyzmem, terapia ręki.

OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY “PIOTRUŚ PAN”

Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy (ORW) jest placówką niepubliczną, umożliwiającą dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Podstawą przyjęcia dziecka jest aktualne orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub publiczną poradnię specjalistyczną oraz orzeczenie
o niepełnosprawności.

Nabór wychowanków do ośrodka odbywa się przez cały rok szkolny (osobiste zgłoszenie rodziców oraz wypełnienie obowiązujących dokumentów). Ośrodek funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne.

Edukacja, rehabilitacja i opieka wraz z wyżywieniem w ORW są nieodpłatne.

Głównym celem ośrodka jest przygotowanie dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat do samodzielnego udziału w życiu społecznym poprzez wspomaganie ich rozwoju, rozwijanie zainteresowania otoczeniem, rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu w integracji
ze środowiskiem, stosowanie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych.

Ośrodek realizuje zadania wychowawcze, rewalidacyjne i opiekuńcze, które umożliwiają wychowankom prawidłowy przebieg procesów rozwoju, rewalidacji, rehabilitacji i integracji.

Ośrodek zapewnia wychowankom:
– udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, prowadzonych indywidualnie lub w zespołach,
– inne specjalistyczne zajęcia dostosowane do potrzeb wychowanków, w szczególności w zakresie terapii psychologicznej, neurologopedycznej, pedagogicznej (z oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem), integracji sensorycznej i rewalidacji – w tym zajęcia ruchowe.

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
(wczesne wspomaganie rozwoju – WWR)

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmie organizuje i prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

Celem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju jest:
– pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole,
– pomoc rodzinie w rozpoznawaniu niepełnosprawności dziecka,
– wsparcie w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawności dziecka,
– wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami, a dzieckiem,
– udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych,
– pomoc rodzicom w odpowiedniej interpretacji zachowań dziecka i prawidłowej reakcji na nie,
– zapobieganie ewentualnym przyszłym niepowodzeniom dziecka w nauce szkolnej,
– pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Warunkiem objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju jest uzyskanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
po przeprowadzonej wielospecjalistycznej diagnozie dziecka, którą od 1 lutego 2017 r. wydają wyłącznie zespoły opiniujące w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych.

Na jakiej podstawie dziecko otrzymuje opinię?
Zarówno rodzic, którego z różnych względów niepokoi poziom rozwoju jego dziecka, jak i rodzic dziecka, które posiada orzeczenie
o niepełnosprawności, składa we właściwej poradni wniosek o przebadanie dziecka i wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Jak długo ważna jest taka opinia?
Od chwili jej wydania do momentu podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

Dlaczego ważna jest wczesna interwencja w ramach wwr?
Oddziaływania o charakterze wczesnego wspomagania rozwoju powinny rozpocząć się w jak najkrótszym czasie od momentu uzyskania informacji przez rodziców o nieprawidłowościach rozwoju u ich dziecka. I to niezależnie czy dziecko ma kilka tygodni, kilka miesięcy, czy kilka lat. Ważne jest też, aby wsparciem objęta była rodzina dziecka,
w tym przede wszystkim jego rodzice.

Zajęcia są nieodpłatne i organizuje się je w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.

Prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka opierają się na stosowaniu różnorodnych technik
i metod pracy, w szczególności:
– terapii logopedycznej i neurologopedycznej,
– fizjoterapii dostosowanej do stanu klinicznego dziecka (m.in. wg koncepcji NDT-Bobath, kinezyterapii),
– integracji sensorycznej, w tym zajęć w sali doświadczania świata,
– terapii psychologicznej,
– terapii pedagogicznej,
– terapii ręki,
– muzykoterapii,
– pedagogiki zabawy,
– metod relaksacyjnych,
– metod komunikacji alternatywnej.

Co przemawia za podjęciem jak najwcześniejszych działań wspomagających rozwój dziecka:
– duża plastyczność CUN we wczesnym okresie rozwoju dziecka i związana z tym możliwość usprawniania zaburzonych funkcji,
– zahamowanie rozwoju zaburzonych i niekorzystnych zmian,
– dzieci mają naturalną potrzebę uczenia się szybciej, są bardziej podatne na stosowanie różnorodnych technik,
– rodzice mają więcej sił, są bardziej zaangażowani w proces terapii, szybciej dostrzegają efekty wspólnych oddziaływań terapeutycznych.

A co za tym idzie dzieci:
– łatwiej i wcześniej zdobywają sprawność w okresie samoobsługi, zaradności społecznej,
– stają się bardziej sprawne ruchowo, psychofizycznie, dojrzalsze poznawczo i emocjonalnie,
– uzyskują lepszą adaptację i gotowość do przebywania w nowym środowisku,
– łatwiej nawiązują kontakty rówieśnicze,
– są lepiej przygotowane do rozpoczęcia systematycznej nauki szkolnej.
Pamiętajmy! Im wcześniejsza diagnoza i podjęcie działań mających na celu wspomaganie i usprawnianie rozwoju zaburzonych funkcji, tym większe są szanse na ich zahamowanie oraz lepsze rokowanie na przyszłość!