OPIEKA MEDYCZNA W WARUNKACH DOMOWYCH

Ul. Ceramiczna 22A
22-100 Chełm
HOSPICJUM DOMOWE
HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI

Ul. Zamojska 12
22-500 Hrubieszów
HOSPICJUM DOMOWE
HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI
PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Ul. Długa 75
23-400 Biłgoraj
HOSPICJUM DOMOWE
PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

22-400 Sitaniec 125
HOSPICJUM DOMOWE
PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Ul. Cerkiewna 4
22-145 Dubienka
PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Ul. Kryłowska 27
22-530 Mircze
PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Ul. Mikołaja Reja 2A
22-360 Rejowiec
PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA


Tel. kom.: +48 533 444 503
E-mail: biuro@piel-med.plus

OPIEKA W HOSPICJUM DOMOWYM
(hospicjum domowe)

Opieka w hospicjum domowym ma na celu poprawę jakości życia pacjenta i jego bliskich zmagających się z codziennymi problemami związanymi
z postępującą, często nieuleczalną chorobą. Podejmowane działania mają na celu zapobieganie cierpieniu, niesienie ulgi, leczenie bólu i duszności oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów wraz ze wsparciem dla rodziny pacjenta. Świadczenia zdrowotne w opiece hospicyjnej udzielane są,
w zależności od potrzeb, przez zespół osób przygotowanych do opieki nad chorym. W skład zespołu wchodzą lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, psycholog oraz inni członkowie w zależności od potrzeb. Aby pacjent mógł zostać objęty opieką hospicyjną konieczne jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. W hospicjum domowym całościową opieką objęci są pacjenci z zaawansowanymi, niepoddającymi się leczeniu przyczynowemu, postępującymi, zagrażającymi życiu chorobami przewlekłymi o złym rokowaniu. Pacjentom objętym opieką przysługują
w zależności od potrzeb: porady lekarskie nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, wizyty pielęgniarskie nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu. Wizyty innych członków zespołu (psychologa, fizjoterapeuty) ustalane są indywidualnie przez lekarza sprawującego opiekę, w zależności od potrzeb pacjenta.

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach domowych obejmują:
– świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy,
– świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki,
– leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia,
– leczenie innych objawów somatycznych,
– opiekę psychologiczną nad pacjentem i jego rodziną,
– rehabilitację,
– zapobieganie powikłaniom,
– badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum domowym,
– ordynacja leków,
– bezpłatne wypożyczanie przez hospicjum domowe wyrobów medycznych.

Świadczenia w hospicjum domowym udzielane są zgodnie z następującymi zasadami:
– wizyta personelu hospicjum domowego odbywa się po uzgodnieniu terminu z pacjentem, członkiem jego rodziny lub opiekunem,
– wizyta personelu hospicjum domowego jest każdorazowo potwierdzana przez pacjenta, członka jego rodziny lub opiekuna z zastosowaniem “Karty wizyt w domu chorego”,
– w trakcie sprawowania opieki, podczas każdej wizyty, pacjenci i członkowie ich rodzin lub opiekunowie otrzymują zalecenia dotyczące dalszego postępowania pielęgnacyjnego i leczniczego, informacje o numerach telefonów personelu hospicjum domowego. Porady telefoniczne udzielanie
są w każdym dniu tygodnia i w razie potrzeby.

E-skierowanie:

VIII kod resortowy – 2180

Załącznik – skierowanie do OPH

Informacji udzielamy pod numerem telefonu +48 533 444 503.

E-skierowanie:

VIII kod resortowy – 2181

(świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w warunkach domowych)
Pielęgniarska opieka długoterminowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi pacjentami przebywającymi w domu. Chorzy zakwalifikowani
do takiej formy opieki nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych. Ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają jednak systematycznej i intensywnej domowej opieki pielęgniarskiej, realizowanej we współpracy z lekarzem POZ. Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci, którzy w ocenie sprawności chorego opartej na skali Barthel otrzymali
40 punktów lub mniej, którzy nie zostali objęci opieką przez hospicjum domowe, inny stacjonarny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych, domową opieką dla pacjentów wentylowanych mechanicznie i nie są w ostrej fazie choroby psychicznej. Świadczenia udzielane
są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się kartę oceny pacjenta do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.

Świadczenia gwarantowane realizowane przez pielęgniarską opiekę długoterminową domową obejmują:
– świadczenia realizowane przez pielęgniarkę,
– przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie
z niesprawnością,
– świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania,
– edukację zdrowotną pacjenta oraz członków jego rodziny,
– pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym,
– pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji pacjenta w domu.

Wizyty pielęgniarskie realizowane są nie mniej niż 4 razy w tygodniu. Dostępność od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 do 20:00, w soboty
i dni ustawowo wolne od pracy – w medycznie uzasadnionych przypadkach.

E-skierowanie:

VIII kod resortowy – 2142

Załącznik nr 1 – Skierowanie do OPD

Załącznik nr 2 – Skala Barthel