ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Ul. Ceramiczna 22A
22-100 Chełm
Tel. kom.: +48 533 444 503
E-mail: biuro@piel-med.plus

(Poradnia Psychologiczna dla Dzieci)

Informacji udzielamy pod numerem telefonu +48 533 444 503.

(Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży)

Poradnia oferuje świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży refundowane przez NFZ. Obejmują one m.in.:

  – zaburzenia lękowe,
  – zaburzenia w rozwoju emocjonalnym i społecznym,
  – nadpobudliwość psychoruchową,
  – zaburzenia odżywiania,
  – trudności w nauce,
  – depresje.

Formy pomocy obejmują porady: lekarza psychiatry dzieci i młodzieży, psychiatry, psychologa, psychoterapeuty, pedagoga specjalnego, logopedy.

Leczenie odbywa się w trybie ambulatoryjnym (porady lekarskie, psychologiczne lub sesje psychoterapeutyczne).

Poradnia przyjmuje dzieci i młodzież w wieku od pierwszego do 18-go roku życia bez skierowania. Osoba, która nie ukończyła 18 roku życia musi  na wizytę lekarską przyjść z opiekunem prawnym. Tylko opiekun prawny dziecka może wyrazić zgodę na leczenie dziecka. Jeżeli pacjent jest
w wieku 16-18 lat, jego zgoda jest również wymagana.

Skierowanie od lekarza PORADNI lub POZ jest wymagane do psychologa i psychoterapeuty.

Na wizytę do lekarza PORADNI należy przygotować:

  – dokument potwierdzający nr PESEL dziecka,
  – karty informacyjne ze szpitala (jeżeli były hospitalizacje),
  – dokumentację medyczną od innych specjalistów (jeżeli dziecko jest pod ich opieką), wyniki badań,
  – opinię z przedszkola / szkoły dotyczącą funkcjonowania i relacji z innymi dziećmi (jeżeli dziecko takie posiada),
  – opinie od psychologa / logopedy / pedagoga (jeżeli dziecko jest pod ich opieką),
  – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (oraz Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny na dany rok szkolny),
     opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i inne (jeżeli dziecko takie posiada).

E-skierowanie:

VIII kod resortowy – 1701

(Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży)

Informacji udzielamy pod numerem telefonu +48 533 444 503.

(Oddział Dzienny dla Osób z Autyzmem Dziecięcym)

Firma Pielęgniarska Opieka Domowa „Piel-Med.Plus” oferuje rehabilitację w ramach Oddziału Dziennego dla Osób z Autyzmem Dziecięcym.

Ośrodek zapewnia kompleksową terapię pacjentom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi do 8-go roku życia.

W ramach udzielanych świadczeń, zgodne z klasyfikacją ICD-10, przyjmowani są pacjenci z rozpoznaniem całościowych zaburzeń rozwojowych
F84 (m.in. Autyzm, Zespół Aspergera) oraz diagnostyką w kierunku całościowych zaburzeń
rozwojowych i chorób psychicznych.

Czas pobytu: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 13.00.

Wymagane dokumenty przy przyjęciu w ramach refundacji NFZ:
– skierowanie od lekarza,
– dokumentacja dotycząca dotychczasowego leczenia (karty informacyjne, zaświadczenia),
– opinie psychologiczne, posiadane orzeczenie PPP.

Świadczone usługi w ramach pobytu:
W ramach pobytu oferujemy świadczenia zgodne ze wskazaniami medycznymi
z wykorzystaniem metod terapeutyczno-leczniczo-rehabilitacyjnych.

Działania terapeutyczne obejmują: terapię osób ze spektrum autyzmu, terapię logopedyczną, pedagogiczną, fizjoterapię dostosowaną do stanu klinicznego dziecka (m.in. wg koncepcji NDT-Bobath), integrację sensoryczną, terapię ręki, naukę oraz doskonalenie czynności życia codziennego
w ramach terapii zajęciowej, konsultacje z lekarzem psychiatrą, psychoedukację rodzin.

Zasady przyjęcia:
Do Ośrodka przyjmowani są pacjenci posiadający aktualne skierowanie od lekarza. Przyjęcia odbywają się w wyznaczonych dniach i godzinach.
Po dostarczeniu właściwego skierowania i zakwalifikowaniu przez lekarza psychiatrę kierownik ośrodka ustala plan działań
terapeutyczno-rehabilitacyjnych.

E-skierowanie:

VIII kod resortowy – 2708

Przyjęcia następują po wyrażeniu pisemnej zgody rodzica / opiekuna prawnego.
Działalność Ośrodka jest finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.